top of page
Modern Tasarım Ofisi

Hakkımızda

Biz Kimiz?
Biz Kimiz?

Haliç Yazılım, konusunda uzman yazılım ve bilişim profesyonellerinden oluşan bir ekip tarafından 2022 yılında kurulmuştur. Ekibimiz, müşterilerimize kesintisiz müşteri hizmeti ve desteği sağlarken, teknik olarak zorlu projeleri planlanan süreler içerisinde teslim eder. Detaylı proje sürecimiz, projelerimizin zamanında, bütçe dahilinde ve müşterilerimizin tam memnuniyetini sağlayacak şekilde tamamlanmasını sağlamak için kurulmuştur.

Adsız tasarım (94).png
Vizyonumuz ve Misyonumuz

Temel ilkelerimize bağlı, en son teknolojilerle desteklenen, maliyet etkin, yüksek kaliteli, yenilikçi çözüm ve hizmetler sağlamak.

Adsız tasarım (98).png
"Keşfet Geliştir ve İyileştir."

Haliç Yazılım ekibi, mevcut çözümlerini iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek için sürekli çalışıyor. Haliç, müşterilere, ortaklara ve çalışanlara karşı şeffaf ve hesap verebilirdir.  Taahhütleri ve sonuçları eksiksiz yerine getirmek için çalışır.

Değerlerimiz

Haliç, hakkaniyet, eşitlik, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine saygı duyar ve en yüksek standartları uygulamaya çalışır.

Kurumsal Felsefemiz

• Toplam müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve toplam katılım.

• Sürekli ve tutarlı bir şekilde en yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmak.

• Modern teknoloji ve metodolojiye ayak uydururken, değişmek ve sürekli yenilenmek.

Adsız tasarım (96).png
Politikalarımız
Politikalarımız

Bir oyunun oyuncuları için kurallar ne ise, bir şirket için de politikalar odur. Herkesin bireysel ve kolektif başarı için çabalayabileceği çerçeve ve kısıtlamalardır. Haliç Yazılım olarak şirket politikalarımızı belirleyip her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz.

Şirketimizde Uygulanan Bazı Politikalar

1- İş Sağlığı ve Güvenliği

Haliç Yazılım, önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ya da en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanmaları önlemek, yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek konusunda sürekli gelişen bir politika ilke edinmiştir.

 

2- Kalite Politikası

Haliç Yazılım, müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak, mevzuata uygun, kontrol edilmiş, esnek, hızlı, güvenli, kullanıcı dostu, fayda çıktıları yüksek akıllı yazılım ve donanım çözümlerini müşterileri ile buluşturmuştur.

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi, müşterilerinin satış ve satış sonrası ihtiyaçlarına hızla cevap vermek, çalışanlarıyla sürekli iletişim içinde olarak onları cesaretlendirmek, motive etmek, eğitimlerle geliştirmek ve yaratıcılıklarını güçlendirmek, istikrarlı büyüme ve uzun vadeli başarıların sürekliliği için, ilgili tüm taraflar ile ortak hareket etmeyi, şirket performansını süreç, ürün ve insan bazında ölçerek sürekli iyileştirmek, en önemli kaynağımız olan bilginin iletişim ortamını açık tutarak sürekli paylaşılmasını artmasını sağlamayı kendine hedef edinmiştir.

 

3- ÇSG Politikası

Haliç Yazılım olarak, tüm faaliyetlerimizde, ÇSG konusundaki riskleri belirlemek, değerlendirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek kararlarımıza esas olacaktır. Tüm yasal kurallar ve standartlara tam uymaya özen gösterecek, mümkün olduğunca geliştirmelerine katkıda bulunacağız. Bu politika çerçevesinde ÇSG programının uygulanması, etkinliklerin kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi tüm Haliç Yazılım çalışanlarının sorumluluğudur.

 

4- Müşteri Memnuniyet Politikası

Haliç Yazılım, müşterilerinin öneri, istek ve şikâyetlerini müşteri odaklı bakış açısı ile adil, dikkatli, tarafsız olarak, yasal zorunluluklar ve kanunlara aykırı olmayacak şekilde ele alır. Müşterilerine, hiçbir ücret talep etmeden ve zamanında, kişisel bilgilerini gizli tutarak açık ve net bilgiler sunar. İletişim kurabilmek için mümkün olan tüm kanalları açık bulundurmaya çalışır.

 

5- Bilgi Güvenliği Politikası

Haliç Yazılım olarak;

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi ve uygulanması,

Bilgi güvenliği gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bu eğitimlerin ölçümlenmesi, konularında kendimizi sorumlu görüyoruz.

Üçüncü Taraflar, Bilgi güvenliği politikasının bilinmesi ve uygulanması ile BGYS kapsamında belirlenen davranışlara uyulmasından sorumludur.

 

6- İş Sürekliliği Politikası

Haliç Yazılım olarak;

İş sürekliliği yapımızı, ilgili tarafların beklentileri ile yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alarak oluşturup, işletip ve sürekli iyileştirmeyi,

Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı, felaket oluşmadan önce, önleyici ve koruyucu tedbirleri bulmak ve uygulamayı,

İş sürekliliği kapasitemizi, ISO22301 standardı şartları doğrultusunda uygulamayı ve ISO 22301 standardına uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi,

İş sürekliliği yapımızın beklentileri karşılaması ve daha ileri gitmesi için gerekli hedefleri ölçülebilir olarak belirlemeyi ve senelik olarak değerlendirmesini gerçekleştirmeyi en temel politikamız olarak görmekteyiz.

 

7- Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası (Disiplin Politikası)

Haliç Yazılım, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı prensip edinmektedir.

Haliç Yazılım çalışanlarının, Etik İlkeler, üst yönetimin talimatları, sektör genel davranış ve teamülleri ile yasalara aykırı davranışta bulunmaları halinde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Çalışanların Etik İlkeler, kural ve standartlara aykırı davranışları ilgili yerlere bildirmemeleri de başlı başına bir kural ihlali sayılacak ve bu durum, tespiti halinde disiplin cezalarına konu olacaktır. 

İş Ortaklarımız

İş Ortaklarımız

bottom of page